Põhikiri

Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühing
PÕHIKIRI

1. Mittetulundusühingu nimi
1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi põhikirjas ühing) nimi on Seksuaal Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühing.

2. Ühingu asukoht

2.1. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.

3. Ühingu eesmärgid

Ühingu eesmärgid on:
3.1. Koondada arste ja teisi asjassepuutuvaid isikuid ning koordineerida nende tegevust:
3.1.1. Seksuaalsel teel levivate infektsioonide epidemioloogia väljaselgitamisel Eestis.
3.1.2.Seksuaalsel teel levivate infetksioonide diagnoosimise ja raviprobleemide tõstatamisel ning lahendamisel.
3.2. Ühtse poliitika väljatöötamine seksuaalsel teel levivate infektsioonide, samuti nende diagnoosimise ja raviga seonduvates küsimustes ning ettepanekute esitamine vastavatele riigivõimu esindajatele.
3.3. Informatsiooni edastamine ja kogemuste vahetamine seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnoosimise ning raviga tegelevate artide ning muude asjassepuutuvate isikute vahel sõltumate nende kuuluvusest kas riiklikku või erameditsiini esindajate hulka.
3.4. Teabematerjalide väljaandmine.
3.5. Profülaktilise töö edendamine ja väärtustamine Eesti seksuaalsel teel levivate infektsioonidega tegelevate arstide ning riigi ja kohaliku omavalitsuse ametnike hulgas.
3.6. International Union of Sexually Transmitted Infections (asutatud 1923.a.a Pariisis, edaspidi I.U.S.T.I.) liikmesühingu staatuse taotlemine ja I.U.S.T.I. tööst osavõtt rahvusliku ühingu õigustes.
3.7. Ühingu peamine eesmärk on läbi alapunktides 3.1.-3.6. loetletud eesmärkida vähendada seksuaalsel teel levivatesse infektsioonidesse nakatumist ja nende levikut.

4. Ühingu liikmed, liikmeks vastuvõtmine, liikmemaks.

4.1. Ühingu liikmeks võetakse:
4.1.1.Arstid, kes esitavad juhatusele vastava avalduse ja ühingu kahe asutajaliikme soovituse.
4.1.2.Teised seksuaalsel teel levivate infektsioonide probleemidega tegelevad isikud, kes esitavad vastava avalduse ja ühingu kahe asutajaliikme soovituse.
4.2. Juhatus vaatab avalduse läbi ja esitab otsustamiseks selle rahuldamise või rahuldamata jätmise suhtes üldkoosolekule.
4.3. Liikmemaksu suuruse järgnevaks tegevusaastaks ja selle tasumise korra määrab igal aastal üldkoosolek.
4.4. Ühingul on auliikmed, keda võidakse valida isikute seast, kellel on erilisi teeneid seksuaalsel teel levivate haiguste leviku vähendamisele kaasaaitamisel. Ühingusse auliikmete vastuvõtmine toimub üldkoosoleku otsusega. Auliikme statuudi kinnitab ühingu juhatus.

5. Ühingust väljaastumine

5.1. Iga ühingu liige võib ühingust välja astuda, esitades juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatus vaatab avalduse läbi kahe nädala jooksul avalduse saamisest.

6. Ühingust väljaarvamine

6.1. Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega järgmistel alustel:
6.1.1. Põhikirja järgimata jätmisel;
6.1.2.Ühingu olulisel määral kahjustamisel;
6.1.3. Liikmemaksu tasumatajätmisel vähemalt aasta aja jooksul.

Ühingust välja arvatud liikmele teatatakse 14 päeva jooksul tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest.

7. Liikme õigused ja kohustused

7.1. Ühingu liikmel on õigus:
7.1.1.Võtta osa ühingu tegevusest vastavalt käesolevale põhikirjale;
7.1.2.Valida ja olla valitud ühingu juhtimis-, töö- ja revisjoniorganitesse;
7.1.3.Esitada juhatusele ühingu tegevusest puudutavates küsimustes ettepanekuid ja arupärimisi.

7.2. Ühingu liikmed on kohustatud:
7.2.1.Järgima käesolevat põhikirja;
7.2.2.Tasuma liikmemaksu põhikirjas sätestatud suuruses ja korras.

8. Üldkoosolek

8.1. Ühingu kõrgemaks organiks on üldkoosolek.
8.2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50% ühingu liikmetest.
8.3. Üldkoosolekul võib osaleda iga ühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult ühingu teine liige.
8.4. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimist puudutavates küsimustes, mida ei ole antud juhatuse pädevusse.
8.5. Üldkoosoleku kutsub kokku kas juhatus või vähemalt 20% ühingu liikmetest.

9. Üldkoosoleku pädevus

9.1. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
9.1.1.Ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine.
9.1.2.Juhatuse tööle hinnangu andmine.
9.1.3.Ühingu aruannete ja eelarvete kinnitamine.
9.1.4.Ühingu tegevuse lõpetamise, ühingu ühinemise või jagunemise otsustamine.
9.1.5.Ühingu põhikirja muutmine.
9.1.6.Juhatuse liikmete tagasikutsumine ja ümbervalimine.

10. Üldkoosoleku läbiviimine

10.1. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku üks kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus või 20% ühingu liikmetest, teatades selle toimumisest kirjalikult ette vähemalt 14 päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teatisele lisatakse päevakord.
10.2. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb üle poole liikmetest.

11. Üldkoosoleku otsus

11.1. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.
11.2. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
11.3. Ühingu tegevuse otsus on vastu võetud, kui selel poolt on hääletanud üle 2/3 koosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

12. Põhikirja muutmine

Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemakt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

13. Juhatus

13.1. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Juhatuse liikmete alammäär on 3 ja ülemmäär on 7.
13.2. Juhatuse liikme valivad oma esimesel koosolekul endi hulgast juhatuse esimehe, sekretäri ja varahoidja.

14. Juhatuse pädevus

14.1. Juhatus:
14.1.1.Moodustab töögrupid ühiste ülesannete ja probleemide lahendamiseks.
14.1.2.Annab ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta.
14.1.3.Esitab üldkoosolekule ühingu majandusaasta aruande kinnitamiseks.
14.1.4.Esitab üldkoosolekule järgneva aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamiseks.
14.1.5.Viib ellu üldkoosoleku otsuseid ning tegelev ühingu asjaajamisega.
14.1.6.Haldab ühingu vara.
14.2. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes.

15. Juhatuse otsus

15.1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
15.2. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutab juhatuse koosolekul osalenud liikmete poolthäälte enamus.

16. Järelvalve

Üldkoosolek teostab järelvalvet juhatuse üle. Selle ülesande täitmiseks ja ühingu finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

17. Ühingu vara

17.1. Ühingu vara tekib:
17.1.1.Liikmemaksudest.
17.1.2.Rahaliselt hinnatavatest annetustest ja eraldistest.
17.1.3.Tulust, mida võidakse saada ühenduse väljaannete kirjastamisest ja levitamisest, sanitaarhariduslike või muude ühenduse põhikirjalistest eesmärkides tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest.
17.2. Ühingu vara haldab, kasutab ja käsutab juhatus.

18. Ühingu lõpetamine

18.1. Ühingu tegevus lõpetatakse:
18.1.1.Ühingu liikmet arvu vähenemisel alla kolme liikme.
18.1.2.Üldkoosoleku võimetuse korral määrata juhatuse liikmed.
18.1.3.Kui ühing ei suuda saavutada oma põhikirjalisi eesmärke.
18.2. Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega.

19.Ühingu vara jaotus ühingu lõpetamise korral

Peale võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse allesjäänud vara lähedaste eesmärkidega mittetulundusühingule.

Käesolev põhikiri on kinnitatud asutajaliikmete poolt asutamiskoosolekul 16.jaanuaril 1999.a. Tartus.